Wom Livskraft Norge sitt bekjennelsesgrunnlag

  1. Vi tror på troendes dåp med full neddykkelse og den apostoliske trossbekjennelse.
  2. Vi tror at Bibelen , både Det Gamle Testamentet og Det nye Testamentet, er Guds ufeilbarlige ord inspirert av Den Hellige Ånd.
  3. Vi tror på en evig Gud som åpenbarer seg som tre personer, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
  4. Vi tror at mennesker blir frelst ved omvendelse og tro ved Guds nåde. Og at dåp med full neddykkkelse er det ytre tegnet på forvandlingen som har skjedd i vårt indre.Og at vi er kalt til å leve hellige liv og til å tjene Han.
  5. Vi tror på Den Hellige Ånds Kraft til helbredelse av ånd, sjel, og legeme. Vi tror også på Åndens Dåp til kraft for liv og tjeneste i renhet og samsvar med Guds Ord.
  6. Vi tror at det finnes engler og demoner, og at det finnes himmel og helvelte. Vi tror at satan er en beseiret fiende.
  7. Vi tror på Jesus gjenkomst, og at hele verden må få høre evangeliet før Han kommer.

Dette er menighetens viktigste oppgave i verden.

Apostolisk senter – av Terje Liverød

Betjene – Trene – Sende

Visjonen bak Livskraft Norge blir tydeligere og tydeligere. Vi er kalt til å betjene mennesker med Guds Kraft og Guds kjærlighet. Vi er kalt til å trene og utruste mennesker, og vi er kalt til å sende troende ut til Norge og jordens ender. Vårt kall siden vi startet World Outreach Mission har selvsagt vært å spre Guds Rike i muslimske Afrika.

I skrivende stund sitter jeg i Senegal og planlegger et nytt steg inn i Algerie for planting av husmenigheter der. Vi kommer til å øke satsningen i den muslimske verden. I den siste tiden har vi sett en ny apostolisk salvelse over flere av de vi har trenet over mange år. Disse er i stand til å legge solide grunnvoller på nye steder. Vi gleder oss over den modenhet Akin og Kate viser i grunnvollen de legger i det nye arbeidet her i Senegal. På samme måte er vi klar til å trene folk til profetisk og apostolisk arbeid ut ifra vår base i Tønsberg. Målet vårt er ikke å samle fleste mulig på møter i Tønsberg, men å utruste fleste mulig til tjeneste for Guds Rike.

Guds Kraft fullendes i svakhet (2. Kor.12.9)

2. Kor 12,9: 
’Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.’ Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.

Livskraft Norge Apostolisk Senter i Tønsberg vil innholde mange ulike deler. De fleste av disse sakene er allerede i gang i mindre målestokk. Men Herren sender stadig nye mennesker til oss som lengter etter å komme i funksjon. Vi takker Herren for brødre og søstre sendt som gaver fra himmelen til oss, med gaver og tjenester til velsignelse for Riket. Noen av de tjenester vi kommer til å utvide i tiden framover er følgende:

Bønnesenter med kontinuerlig bønn for Norge, misjonsarbeidet vårt og for Guds Rike over jorden. I dag har vi bønnemøter hver dag kl 10.00 og åpent bønnerom 24 t. Dette ønsker vi å utvide etter hvert.

Helbredelses senter for helbredelse av ånd, sjel og kropp. Helbredelse var sentralt i Jesu gjerning da ha gikk på jorden. Det er det også idag. Vi er takknemlig til Gud for at folk stadig opplever Jesu berøring til helbredelse, ikke bare i vårt arbeid i Afrika, men også i arbeidet i den vestlige verden og hjemme i Tønsberg.

Misjonssenter med fokus på unådde folkegrupper, muslimverden og Europa. Misjonsarbeidet spres seg stadig til nye land (som nylig til Senegal) og til nye områder i de land vi er etablert i (fem land i Vest Afrika). Guds Rike er dynamisk og det naturlige er alltid vekst.

Menighetsplanting i og utenfor Norge. Også i Skandinavia og Europa.

School of Ministry som er en skole for forberedelse og utrustning til tjeneste i Norge og til jordens ender. Det har vært et privilegium å se hvordan mennesker sultne på Gud vokser inn i salvelse og det som har med Riket å gjøre. Vi legger opp til et løp som trener folk til tjeneste. Høsten har fokus på personlig liv med Gud og helbredelse av hjerte; alle er velkommen. Våren har mer apostolisk preg, med mer fokus på å nå ut.

Konferanser og kurs for utrustning av Guds Folk. Fra vi startet i jan 2010 har vi hatt reglemessige konferanser og kurs for alt Guds folk. Dette ser vi som en viktig del av det vi er kalt til i Norge.

Invandrer arbeid for de menneskene som kommer fra ulike unådde land hit til Norge. Vi ønsker å nå dem også her.

Ledertrening for Ungdom vi åpner for lærlinger/interns som kan komme hit et år for å jobbe med oss.

Menighetsnettverk i tett samarbeid med arbeidet i Livskraft Norge Apostolisk Senter vil vi tilby menighetsfelleskap i husmenigheter.

Kanskje tenker du når leser om disse visjonene: “ Terje – gaper dere ikke over litt for mye med dette?” Menneskelig sett har du rett. Men vi tror på det kallet Herren har gitt. Menneskelig sett er dette umulig, men Herren sa til Paulus: “Min nåde er nok for deg. Kraften fullendes i svakhet.” Paulus svarte med å si “derfor vil jeg rose meg av min svakhet for Kristi skyld… for når jeg er svak er jeg sterk.” (2.kor 12.9-19)

En kontinuerlig åpenbaring av egen svakhet gjør at vi kan ha frimodighet på vegne av det Gud kaller oss til. Vi er ikke kalt til å skryte av hva vi kan få til, men til å tjene og betjene andre i den kraft bare Gud kan gi. Da blir det klart at vi har en utrolig skatt (Guds rike og herlighet) og at skatten ligger i et leirkar (dvs at herligheten slettes ikke kommer av de svake menneskene som Gud bruker).


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/3/w/womint/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/3/w/womint/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853